Pravidla soutěže "Žít krajinou"- 12. ročník

Společné zařízení realizované na základě plánu společných zařízení v rámci pozemkových úprav může do soutěže přihlásit:

 • místně příslušná pobočka krajského pozemkového úřadu
 • projektant, resp. projekční firma pozemkové úpravy
 • autor realizačního projektu společného zařízení
 • realizační firma společného zařízení
 • obec, resp. vlastník společného zařízení

V soutěži budou společná zařízení hodnocena v kategoriích:

 1. Zelená a dopravní infrastruktura (prvky ÚSES, opatření ke zpřístupnění pozemků)
 2. Tvorba a ochrana krajiny (protierozní a vodohospodářská opatření)

Zároveň bude udělena Cena Státního pozemkového úřadu a Cena veřejnosti pro společné zařízení roku.

Do soutěže lze přihlásit společná zařízení, jejichž realizace byla dokončena do 31. 12. 2017, a to bez ohledu na datum zpracování projektové dokumentace. Dokončením realizace prvků územního systému ekologické stability se rozumí výsadba porostu a péče o něj po dobu alespoň 3 let od jeho výsadby.

Přihlášeno může být pouze společné zařízení (příp. soubor na sebe navazujících společných zařízení), které bude zařazeno do jedné z výše uvedených kategorií. Projekt se souborem na sebe navazujících opatření realizovaný v rámci společné dokumentace bude do dané kategorie zařazen podle převažující funkce. Soutěž bude v jednotlivých kategoriích podporovat projekty, které svým charakterem splňují požadavky na komplexní řešení krajiny nebo její části.

Do soutěže nelze přihlásit společná zařízení, která byla oceněna v předchozích ročnících soutěže.

Veškerá dokumentace přihlášených projektů zůstává majetkem vyhlašovatele soutěže s právem publicity. Další využití je možné pouze se souhlasem vyhlašovatele soutěže. Za souhlas ostatních zúčastněných (poboček pozemkových úřadů, projektanta pozemkové úpravy, autora realizačního projektu, dodavatelské firmy, obce) ručí vždy přihlašovatel.

 

ON-LINE PŘIHLÁŠKA

1. Přihlašovatel

(jméno/název, adresa)

2. Název projektu (společného zařízení) 

3. Kontaktní osoba

(jméno, telefon, e-mail)

4. Název příslušné pobočky krajského pozemkového úřadu

(pouze v případě, že přihlašovatelem není sama pobočka)

5. Lokalita společného zařízení

(katastrální území, obec, okres)

6. Anotace

(srozumitelnou formou pro širší veřejnost představit společné zařízení se zdůrazněním jeho významu z hlediska uživatele, veřejné prospěšnosti, širších územních vztahů, výsledků pozemkových úprav apod., technické parametry uvádějte do položky č. 12, rozsah cca 5 řádků)

7. Projektant pozemkových úprav

(název  - podle obchodního rejstříku pokud je, IČ - pokud je, adresa, telefon a e-mail)

8. Autor realizačního projektu

(název  - podle obchodního rejstříku pokud je, IČ – pokud je, adresa, telefon a e-mail)

9. Dodavatelská firma

(název  - podle obchodního rejstříku pokud je, IČ – pokud je, adresa, telefon a e-mail)

10. Náklady na realizaci

(konečná částka vč. DPH  - v částce jsou zahrnuty veškeré investiční náklady spojené s realizací; zdroje financování)

11. Doba realizace

(zahájení, ukončení)

12. Technické parametry

(délka polních cest, šířka jízdního pruhu, šířka krajnice – vše v metrech; plocha max. hladiny – v ha, objem vody při max. hladině – v m3; rozloha – v ha včetně počtu kusů nově vysázeného porostu; atd.)

13. Textová část

(viz níže bližší specifikace)

14. Výkresová dokumentace

(viz níže bližší specifikace)

15. Fotografická dokumentace

(stav před a po realizaci – nahrát 1 fotografii před a 2 fotografie po realizaci + ostatní fotografická dokumentace – nahrát zazipovaný soubor s cca 6 fotografiemi z průběhu realizace, viz níže bližší specifikace)

Do soutěže se přihlašuje pouze elektronicky prostřednictvím speciálně vytvořené aplikace na adrese www.soutezzitkrajinou.cz, která je dostupná v rámci webových stránek Státního pozemkového úřadu.

Konečný termín pro podání přihlášky je 31. 10. 2018.

 

DOKUMENTACE

a) Textová část

Textová část obsahuje:

Údaje o společném zařízení: popis stavebního řešení, použité technologie a materiály, objekty, detaily, doba realizace (zahájení, ukončení), investiční náklady na realizaci, případně další podstatné údaje se zdůrazněním informace, proč je společné zařízení do soutěže přihlašováno.

Údaje o realizačním týmu: stručné údaje o projektantovi pozemkové úpravy, projektantovi realizačního projektu a dodavatelské firmě.

Stručné hodnocení přihlašovatele: hodnocení bude zpracováno zejména s ohledem na význam z hlediska uživatele a obce, veřejné prospěšnosti, širší územní vztahy, krajinný ráz, návaznost na celkovou síť jednotlivých opatření, technickou náročnost stavby, originálnost řešení, efektivitu opatření (finanční a časové parametry). Při hodnocení společných zařízení je třeba klást důraz na jejich polyfunkčnost (tzn., aby kromě základní funkce plnila ještě nějaké další doplňkové nebo doprovodné funkce). Budou podporovány projekty, které svým charakterem splňují požadavky na komplexní řešení krajiny nebo její části. Hodnocení bude zpracováno zejména s ohledem na základní čtyři kritéria Ceny české krajiny (Ceny Rady Evropy za krajinu):

 1. Kritérium: udržitelný rozvoj – hodnocení rozsahu a efektu projektu, přesahu do jiných oblastí, trvanlivosti a dlouhodobého užívání výsledků projektu, hodnocení komplexního pojetí krajiny jako přírodního a kulturně-historického dědictví a prostoru pro hospodářskou aktivitu a život obyvatel (vzájemná provázanost a vztahy třech pilířů udržitelného rozvoje);
 2. Kritérium: příkladná hodnota – hodnocení možnosti opakovatelnosti, unikátnosti a nápaditosti realizace a zpracování apod.;
 3. Kritérium: zapojení veřejnosti – hodnocení vlastního/osobního přínosu realizátora (jakou "oběť" musel přinést), ocenění dobrovolnosti při realizaci projektu, zapojení širokých vrstev zainteresovaného obyvatelstva;
 4. Kritérium: zvyšování obecného povědomí – přínos k mobilizaci a změně ke komplexnímu vnímání krajiny jako přírodního a kulturního dědictví.

Formát: DOC, DOCX

Doporučený rozsah: 5 stran

 

b) Výkresová dokumentace

Výkresová dokumentace obsahuje:

·  mapu plánu společných zařízení

·  přehlednou situaci společného zařízení

·  vzorový příčný řez

·  rozhodující půdorysy a řezy

·  významné objekty, popřípadě konstrukční řešení detailů.

Formát: PDF

 

c) Fotografická dokumentace

Fotografická dokumentace ilustrující stav před a po realizaci společného zařízení, a to v několika charakteristických místech, příp. v místech napojení na systémy vyššího stupně (např. silnice, recipient, navazující prvek ÚSES). Součástí fotografické dokumentace mohou být též významné objekty a detaily. Fotografie zasílejte čisté bez popisků.

Formát: JPG

Doporučené rozlišení: 300 DPI, 2480 x 3508 px a více.